Rulman Ticaret
  • Iletisim
  • Rulman Ticaret
Rulman Ticaret

Yürürlük Tarihi

10.10.2019

Yayın Tarihi

10.10.2020

Versiyon No./Belge No.

1.1./KVK1.1.

Revizyon Tarihi

 

RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İŞ BAŞVURU FORMU AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ. (“ŞİRKET” veya “RULMAN TİCARET” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

“RULMAN TİCARET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Faaliyetlerimiz kapsamında siz iş başvurusunda bulunan adaylarımıza ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

 

1.1.Veri Kategorizasyonu 

 

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Medeni durumu

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, Adres Bilgileri

Referans Bilgisi

 Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler

Eğitim Bilgisi

 Mezun olduğu Okullar;yabancı dil bilgisi, Katıldığı kurs, seminer ve aldığı sertifikalar, ödüller

Mesleki Deneyim Bilgisi

Daha evvel çalıştığı işyeri bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler 

Cinsiyet Bilgisi

 Cinsiyet

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

“RULMAN TİCARET in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere iş yeri ( iş yeri sayılan yerlerde) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, iş başvuru formu için sizden alınan fotoğraf

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler,icra takip     bilgileri

Sağlık Verisi ( özel nitelikli veri)

 Kişinin kendi rızasıyla ilettiği sağlık verileri 

Diğer

Sürücü Belgesi Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, imza bilgisi, el yazısı

 

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

 

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

İş Faaliyetlerin Yürütülmesi /Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam ve Özlük Yönetimi,

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Talep/Şikayetlerin Takibi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Hukuki İşlem Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cinsiyet

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sağlık Verisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla

Kanunlardan ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemeiz amacıyla

Avukatlar, Danışmanlar,Denetim Firmaları ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri

İş Faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve kanundan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi

Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle

Teyitleşmek amacıyla

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, “RULMAN TİCARET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda,  tarafınızca başvuru formunun doldurulması yöntemi ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “RULMAN TİCARET”in  meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

            Yukarıda KVKK’nun 11. Maddesinde  sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  (www.rulmanticaret.com.truzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “RULMAN TİCARET”e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.rulmanticaret.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya e- posta adreslerimize  iletebilirsiniz.

 

 

RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.

Mersis no: 0735003286300018

Adres: Saray Mah. Alemdağ Cd. Gümrükçüler San. Sit. B Blok No:28-29 Ümraniye/İST.

TEL: +90 (216) 632 30 00

Kep adresi: rulmanticaret@hs01.kep.tr

E-posta adresi: info@rulmanticaret.com.tr

Web adresi: www.rulmanticaret.com.trGo to Top

Copyright (C) Rulman Ticaret İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi. All Rights Reserved