Rulman Ticaret
  • Iletisim
  • Rulman Ticaret
Rulman Ticaret

Yürürlük Tarihi

10.10.2019

Yayın Tarihi

10.10.2020

Versiyon No./Belge No.

1.1./KVK2.1.

Revizyon Tarihi

 

RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÇALIŞAN AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ. (“ŞİRKET” veya “RULMAN TİCARET” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

“RULMAN TİCARET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Faaliyetlerimiz kapsamında siz çalışanlarımıza ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

 

1.1. Veri Kategorizasyonu 

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri,  yakınının adı ve soyadı

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, Adres Bilgileri, Elektronik Posta Adresi, ŞİRKET içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) Yakınına ait iletişim bilgisi

Referans Bilgisi

 İşe giriş sırasında alınan Özgeçmiş bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgisi

Performans Değerlendirme Bilgisi 

Finansal Bilgi

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, bilgisayar bilgisi

Mesleki Bilgi

Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no,     Emekli Sandığı sicil no, Bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izne çıkış nedeni 

Cinsiyet Bilgisi

 Cinsiyet

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

RULMAN TİCARET”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, iş başvurusu sırasında sizden alınan fotoğraf

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

Sağlık Verisi ( özel nitelikli veri)

Kan grubu, Meslek hastalığı,  engelliği bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporu, Sağlık Raporu, İş Göremezlik Raporu

Diğer

Sürücü Belgesi Bilgisi,Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, İmza ve el yazısı bilgisi

 

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği 

 

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

İş Faaliyetlerin Yürütülmesi /Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Finans Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi

Aile Bireyleri Bilgisi

Asgari Geçim İndirimi Ödemelerinin Sağlanması Amacıyla

Yakın Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgisi ve Mesleki Bilgi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam, Bordro ve Özlük Yönetimi

Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi

Disiplin Süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemleri süreçlerinin yerine getirilmesi

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Sigorta İşlemlerinin Takibi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Talep/Şikayetlerin Takibi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

Cinsiyet

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Mesleki Bilgi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Mal/hizmet satın alım/satış süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

Sağlık Verisi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

RULMAN TİCARET” Tarafından Çalışanlarının Ücret Ödemelerinin Sağlanması

Mali kayıtların denetlenmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

İş ortağı(mali müşavir)

Finansal ve Mali Tabloların Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanması

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini Sağlamak İçin

Avukatlar, Danışmanlar,Denetim Firmaları,OSGB Firması İSG Firması ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla

Hissedarlar

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla

Tarafınızca Yetki Verilmiş Olan Vekil ve Temsilcilerinize

Hukuki Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmemiz amacıyla

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, “RULMAN TİCARET”  tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda,   tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “RULMAN TİCARET” in  meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

            4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

            Yukarıda KVKK’nın 11. maddesinde   sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  (www.rulmanticaret.com.truzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “RULMAN TİCARET”e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.rulmanticaret.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen yazışma/iletişim veya e- posta adreslerimize  iletebilirsiniz.

 

 

 

RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.

Mersis no: 0735003286300018

Adres:Saray Mah. Alemdağ Cd. Gümrükçüler San. Sit. B Blok No:28-29 Ümraniye/İST.

TEL: +90 (216) 632 30 00

Kep adresi:rulmanticaret@hs01.kep.tr

E-posta adresi:info@rulmanticaret.com.tr

Web adresi:www.rulmanticaret.com.tr

 

 

 

 

 

 


Go to Top

Copyright (C) Rulman Ticaret İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi. All Rights Reserved