Rulman Ticaret
 • Iletisim
 • Rulman Ticaret
Rulman Ticaret

Yürürlük Tarihi

10.10.2019

Yayın Tarihi

10.10.2020

Versiyon No./Belge No.

1.1./KVK3.1.

Revizyon Tarihi

 

RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MÜŞTERİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ. (“ŞİRKET” veya “RULMAN TİCARET” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

“RULMAN TİCARET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

 

1.1. Veri Kategorizasyonu 

 

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı(Firma Yetkili Temsilcisine ait)

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-mail adresi

Finans Bilgisi

Vergi kimlik numarası,banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri 

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

 Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

“RULMAN TİCARET”in  tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri ( işyeri sayılan) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

Müşteri işlem Bilgisi

 Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi 

İşlem Güvenliği 

 IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgisi, şifre ve parola bilgisi    vb. 

Risk Yönetimi

Ticari,teknik,idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

 

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği 

 

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • İş Faaliyetlerin Yürütülmesi /Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Risk Güvenliği

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görsel ve işitsel kayıtları

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgisi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Yazılı talep halinde ve olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
 • Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı 

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

 • Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi

Mali kayıtların denetlenmesi

İş ortağı(mali müşavir)

 • Finansal ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

 • Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

Hissedarlar

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Avukatlar, Denetçiler, Vergi Danışmanları,Danışmanlık ve Hizmet alınan diğer üçüncü kişiler

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            

            Kişisel verileriniz, “RULMAN TİCARET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “RULMAN TİCARET” nın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

            4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

            

       Yukarıda KVKK’nın 11. maddesinde   sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  (www.rulmanticaret.com.truzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “RULMAN TİCARET”e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.rulmanticaret.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen yazışma/iletişim veya e- posta adreslerimize  iletebilirsiniz.

 

 

 

RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.

Mersis no: 0735003286300018

Adres:Saray Mah. Alemdağ Cd. Gümrükçüler San. Sit. B Blok No:28-29 Ümraniye/İST.

TEL: +90 (216) 632 30 00

Kep adresi:rulmanticaret@hs01.kep.tr

E-posta adresi:info@rulmanticaret.com.tr

Web adresi:www.rulmanticaret.com.tr

 

 

 

 

 

 

Go to Top

Copyright (C) Rulman Ticaret İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi. All Rights Reserved